WCAG 2.0 rakendusjuhised

WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines 2.0) standard kehtestab nõuded veebilehekülgede juurdepääsetavusele ning pakub välja suunised nende täitmiseks nii veebilehe arendajatele kui ka sisutoimetajatele. 

WCAG 2.0 nõudeid tuleb järgida, et tagada erivajadusega inimestele samaväärsed võimalused veebi kasutamiseks nagu on teistel kasutajatel. Juurdepääsetavuse suunised võtavad arvesse erivajadusi, sealhulgas nägemis-, kuulmis-, taju-, kõne-, ja keelepuudeid, õpiraskusi ning füüsilisi ja neuroloogilisi puudeid. 

Suuniste järgimine teeb veebilehe paremini kasutatavaks ka teistele, näiteks vanematele inimestele, algajatele arvutikasutajatele, välismaalastele, aga ka kasutajatele, kellel on aeglane internetiühendus, või kes kasutavad vanema riistvara või veebisirvimise tarkvaraga arvuteid.

WCAG 2.0 laiem eesmärk on veebilehtede üldise kvaliteedi ja kasutajamugavuse tõstmine. Nõuete järgimine aitab muuta veebilehe selgemaks, struktuursemaks ja kasutajasõbralikumaks. 

Majandus- ja Kommunikatsiooni ministri 19.03.2012 käskkirjaga nr 12-0106 kinnitatud „Veebide koosvõime raamistik” versioon 1.0 alusel peavad riigi ja kohaliku omavalitsuse veebilehed vastama WCAG 2.0 AA taseme edukriteeriumitele.

EL Regionaalarengu Fond logoWCAG 2.0 kasutegurid

Parem juurdepääsetavus aitab erivajadustega veebilehe kasutajal:

 • vajalikku informatsiooni kiiremini ja mugavamalt kätte saada
 • saada kätte informatsiooni samaväärselt teiste interneti kasutajatega

Parem juurdepääsetavus aitab veebilehe omanikul:

 • tõsta veebilehe kasutajate rahulolu ja hulka
 • teha veebi sisu kergemini loetavaks erivajadustega ja eakamatele inimestele, algajatele ja võõrkeelsetele veebikasutajatele jt
 • parandada veebilehe leitavust otsingumootorite abil

Küsimused, ettepanekud ning tagasiside rakendusjuhiste kohta palume edastada e-postile: Katrin.Hanni [at] mkm.ee.

 

Kuidas erivajadustega inimesed veebi kasutavad?

Selleks, et paremini mõista puuetega inimeste vajadusi veebis, on oluline aru saada, kuidas nad veebi kasutavad.

 • Pime – võib kasutada abivahendeid nagu näiteks ekraanilugemise tarkvara, mis loeb teksti helina ette; pimekuvarit, mis edastab teksti punktkirjaga vms.

 • Vaegnägija - võib kasutada samu abivahendeid nagu pime, aga võib ka muuta teksti ja tausta värvi ning teksti suurust.

 • Kurt/vaegkuulja – kasutab veebi nagu tavaline kasutaja, kellel puudub võimalus heli esitada. Spetsiifilisi abivahendeid reeglina ei kasuta, aga otsib helile alternatiivseid tekstikirjeldusi.

 • Motoorikahäirega inimene – kasutab sisendseadmeid (klaviatuur, hiir) ebatraditsiooniliselt, näiteks juhib lõuaga või jalaga hiirt, kasutab puuteekraani suus oleva abivahendiga, kasutab klaviatuuri ninaga, kasutab häälkäsklusi jne.

Seega tuleb veebilehe loojal võimalike tehnoloogiliste abivahendite kasutamisega arvestada juba veebilehe analüüsi, planeerimise ja disaini faasis ning toimetajal sisu sisestamisel.

Miks on oluline, et veebileht vastaks HTML märgendikeele nõuetele?


Eraldi tasub välja tuua, et mitmed WCAG 2.0 edukriteeriumid on suunatud parandama veebilehtedel kasutatava HTML märgendikeele kvaliteeti, et parandada veebilehe masinloetavust.

Parem masinloetavus aitab puuetega inimeste tehnilistel abivahenditel paremini toime tulla veebilehe sisu tõlgendamise ja sisu edasi andmisega.

Masinloetavuse parandamine läbi HTML märgendikeele kvaliteedi tõstmise tähendab:

 • korrektse koodisüntaksi kasutamist
 • koodi kirjutamise heade tavade järgimist

​Kvaliteetses HTML märgendikeeles veebilehtede sisu on otsingumootoritel lihtsam analüüsida ja otsingutulemustes esile tõsta.

 

 

WCAG 2.0 juhiste tasandid
 

Erinevate sihtgruppide vajadustega arvestamiseks esitatakse WCAG 2.0 juhised kolmel tasandil.

 • Põhimõtted - kõige kõrgemal tasandil on neli põhimõtet, mis on veebi juurdepääsetavuse aluseks: tajutavus, talitlusvõime, mõistetavus ja töökindlus.
 • Suunised - iga põhimõtte alla kuuluvad seda täpsustavad suunised, mis kirjeldavad täpsemalt üldise põhimõtte realiseerimiseks püstitatud alameesmärke.
 • Edukriteeriumid - annavad konkreetseid tegevusjuhiseid suunises kirjeldatud alameesmärkide täitmiseks.

Kokku kirjeldab standard nelja põhimõtet, 12 suunist ning 61 edukriteeriumit.

Edukriteeriumid on jagatud kolme vastavustasemesse, mille põhjal antakse hinnang veebilehe nõuetele vastavuse kohta:

 • Tase A – madalaim vastavustase, rakendatud 25 A taseme edukriteeriumit.
 • Tase AA – keskmine vastavustase, rakendatud kõik A taseme edukriteeriumid ning 13 AA taseme edukriteeriumit.
 • Tase AAA – kõrgeim vastavustase, rakendatud kõik A ja AA taseme edukriteeriumid ning 23 AAA taseme edukriteeriumit.

Tase A ehk miinimumtase määratleb nõuded, millele iga veebileht peab vastama, et olla ligipääsetav ja kasutatav võimalikult laiale kasutajaskonnale. Tase AA määratleb nõuded, millele veebileht peaks vastama ja tase AAA määratleb nõuded, millele veebileht võiks vastata. WCAG 2.0 standardile vastamiseks peavad nõuded olema täidetud kõigil veebilehekülje alamlehtedel.

Põhimõtted

WCAG 2.0 standard on liigendatud neljaks põhimõtteks, mis koondavad enda alla veebilehted erinevad aspektid.

Tajutavus
(perceivable)

Teavet ja kasutajaliidese komponente peab esitama kasutajatele viisil, mida nad suudavad tajuda.
Vaata lisa tajutavuse lehelt »

Talitlusvõime
(operable)

Kasutajaliidese komponendid ja navigeerimine peavad olema talitlusvõimelised.
Vaata lisa talitlusvõime lehelt »

Mõistetavus
(understandable)

Teave ja kasutajaliidese toimimine peavad olema mõistetavad.
Vaata lisa mõistetavuse lehelt »

Töökindlus
(robust)

Sisu peab olema piisavalt töökindel, et seda saaksid usaldusväärselt tõlgendada erinevad kasutajad, sealhulgas tugitehnoloogiad.
Vaata lisa töökindluse lehelt »

 

WCAG 2.0 juhiste struktuur

 

WCAG 2.0 rakendusjuhised selgitavad iga A ja AA taseme edukriteeriumi mõistmise ja täitmise viisi. Samuti praktilisi suunised ning illustreerivaid näiteid heast ja halvast praktikast.

 

AAA taseme edukriteeriumite osas on rakendusjuhistes välja toodud ainult olulisemad edukriteeriumid.

Juhendis on iga edukriteeriumi kohta äratuntavalt tähistatud:

 • tase (A või AA)

 • sihtgrupp (puudega inimene, näiteks pime/vaegnägija, kurt/vaegkuulja ja motoorikahäirega inimene)

 • edukriteeriumi rakendamise olulisuse hinnang kolme palli skaalal Eesti kasutaja vaatest lähtuvalt:

 
- Väga oluline, kindlasti rakendada
 
- Oluline, rakendada kui võimalik
 
- Vähem oluline, rakendada kui ei vaja olulist lisatööd

Edukriteeriumite selgitusi ei ole käesolevas juhendis uuesti välja toodud ning neid saab lugeda WCAG 2.0 ametlikust tõlkest.

 • edukriteeriumi testimise meetod: automaatselt või käsitsi
 • roll, kes nõude täitmise eest vastutab (toimetaja või arendaja)

  • Toimetaja - veebilehe administreerimise, sisu uuendamise ja täiendamise eest vastutaja.

  • Arendaja - veebilehe tehnilise toimimise ja/või visuaalse lahenduse eest vastutaja.

 • nõudega otseselt või kaudselt seotud teised WCAG 2.0 edukriteeriumid.

 

 

Olulisemad juurdepääsetavuse probleemid Eestis
 

WCAG 2.0 edukriteeriumite täitmise kontrollimiseks Eesti avaliku sektori veebilehtedel on tehtud korduvaid uuringuid.

 

Uuringute aruannetes on välja toodud järgnevad edukriteeriumid, mille vastu eksiti veebilehtedel kõige sagedamini:

 • Korduvate sisuplokkide vahelejätmise võimalus (Edukriteerium 2.4.1)
 • Piltide esitus veebilehtedel (Edukriteerium 1.1.1)
 • Liikuva, vilkuva, automaatselt uueneva sisu peatamine (Edukriteerium 2.2.2)
 • Veebilehel esitatud info keele tarkvaraline tuvastamine (Edukriteerium 3.1.1)
 • Veebilehe tiitlite puudumine (Edukriteerium 2.4.2)
 • Veebilehel oleva info lugemisjärjekorra tarkvaraline kindlaks tegemine (Edukriteerium 1.3.2)

Juhendis on pööratud erilist tähelepanu neile edukriteeriumitele, mille täitmise osas on Eesti avaliku sektori asutuse veebilehtedel 2010. ja 2013. aastal tehtud uuringute andmetel ülal toodud probleemid ning mis kõige rohkem mõjutavad veebilehtede juurdepääsetavust Eesti kasutajate jaoks. Juhendi koostamiseks viidi muu-hulgas läbi ka intervjuud erinevate puuetega inimestega.

WCAG 2.0 rakendusjuhised valmisid Riigi Infosüsteemi Ameti ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi tellimusel Euroopa Liidu struktuurifondide programmist Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine Euroopa Regionaalarengu Fondi rahastusel. WCAG 2.0 rakendusjuhised koostas I&T Advisor OÜ. Projekti elluviimise periood 11.08.-23.12.2014.

Viimati uuendatud: 27. August 2015