Sa oled siin

Välismessi toetusi muudeti ettevõtjate jaoks atraktiivsemaks

15.04.2009

12. aprillil jõustusid Majandus- ja Kommunikatsiooniminister Juhan Partsi määruse „Välismessitoetuse tingimused ja kord“ muudatused, mille tulemusena on mitmed toetuse taotlemisel esitatavad tingimused muutunud ettevõtjatele senisest atraktiivsemaks, samuti on laiendatud potentsiaalset toetuse saajate ringi ning suurendatud toetussummasid.

Senikehtinud määruse järgi pidid taotlejad esitama oma välismessil osalemise või välismessi külastamise projektitaotlused Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusele (EAS) minimaalselt vastavalt kuus või kolm kuud enne messi toimumist. Nüüd on see nõue tühistatud ning ettevõtjad saavad  oma tegevuse planeerimisel lähtuda EASi sätestatud projektitaotluste menetlemise üldtähtaegadest.

Laiendatud on nii minimaalse kui maksimaalse lubatud toetuse rahalisi piirmäärasid. Madalaim lubatud toetussumma on senikehtinud 40 000 krooni asemel 30 000 krooni ning kõrgeim lubatud toetussumma senise 750 000 krooni asemel 1 000 000 krooni, seda nii välismessil osalemise  kui ka välismessi külastamise projekti puhul. Toetust antakse kuni 50% ulatuses projekti üldmaksumusest. Välismessi toetusi rahastatakse Euroopa Liidu struktuurifondidest.

Projekti abikõlblikkuse perioodi on pikendatud senikehtinud 18 kuu asemel 24 kuuni, mis peaks ettevõtjatele koos toetuse piirmäärade tõstmisega andma võimaluse pikemaajaliseks messitegevuse ette planeerimiseks. 

Toetust saab nüüd taotleda ka messile lähetatavate ettevõtja töötajate ning projektijuhi päevarahade ning messipääsme ning messile akrediteerimise kulude katteks, mis varem olid välistatud.

 Uue korra kohaselt on oluliselt laiendatud ka potentsiaalsete taotlejate ringi  - nüüd võivad toetust taotlema tulla ka elektrienergia-, gaasi-, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamisega tegelevad ettevõtted ning veevarustuse, kanalisatsiooni, jäätme- ning saastekäitluse vallas tegutsevad ettevõtted. Olulise muudatusena väärib märkimist asjaolu, et kasusaajate ringi on lisandunud ettevõtluse edendamisega tegelevad mittetulundusühingud ja sihtasutused, kes varem said projektis osaleda vaid taotleja rollis. 

Taotleja jaoks on lihtsamini mõistetavamaks muutunud määruses sätestatud projektide hindamiskriteeriumid – kriteeriumite arvu on vähendatud, paika on seatud ühesugused kriteeriumid nii välismesside külastamise kui ka välismessidel osalemise projektide hindamiseks.

Välismessitoetuse eesmärk on Eesti eksportivate ettevõtjate konkurentsivõime suurendamine välisturgudel välismessidel osalemise ja külastamise toetamisega.

Toetuse tulemusel peaks säilima või kasvama ettevõtjate ekspordikäive, suurenema kõrge lisandväärtusega toodete ja teenuste osakaal ekspordikäibes ning eksportivate ettevõtjate hulk.