Sa oled siin

Eesti ja Luksemburg sõlmivad energiastatistika ülekande leppe

06.11.2017
Eesti taastuvenergia kogumaht läheneb täna 30 protsendile.
Eesti taastuvenergia kogumaht läheneb täna 30 protsendile.

7. novembril allkirjastavad Eesti ja Luksemburgi majandusministrid lepingu, millega Eesti müüb Luksemburgile taastuvatest allikatest pärinevat energiastatistikat. Müügist saadav tulu, 10,5 miljonit eurot, suunatakse siseriikliku taastuvenergia tasu vähendamiseks.

“Eesti taastuvenergia kogumaht läheneb täna 30 protsendile ning seega võib Eesti anda omalt poolt Euroopa Liidu taastuvenergia kasutamise eesmärkide saavutamisse suurema panuse. Luksemburg on oma vahe-eesmärgid saavutanud, kuid väikese pindala tõttu tuleb neil lõppeesmärkide saavutamiseks rakendada koostöömehhanisme teiste taastuvenergia potentsiaali omavate riikidega. Koostööst võidavad nii Eesti kui Luksemburg,” sõnas majandus- ja taristuminister Kadri Simson.

Euroopa Liidu üheks peamiseks prioriteediks on tõsta taastuvate energiaallikate kasutamist, lähtudes üldisest põhimõttest, et energiat tuleb toota seal, kus on selleks parimad eeldused ja võimalused. Kuigi kõikides ELi riikides on võimalik kasutada kodumaiseid taastuvaid energiaallikaid, on mõnedel Euroopa piirkondadel, geograafilistest eripäradest tulenevalt, taastuvenergia potentsiaal suurem kui teistel. Näiteks on osades riikides mitmeid hüdroelektrijaamadele sobivaid jõgesid, samas kui teistes riikides on palju biomassi potentsiaali, mida saab ära kasutada tõhusates kaugküttesüsteemides või sobivaid rannikualasid tuuleenergia arendamiseks.

Sellest tulenevalt seati 2009 aastal jõustunud taastuvenergia direktiiviga (2009/28/EÜ) liikmesriikidele individuaalsed taastuvenergia eesmärgid, mis tuleb täita aastaks 2020. Luksemburgi taastuvenergia osakaal lõpptarbimisest peab moodustama 11 protsenti. Eesti aga täitis 2020. aastaks seatud eesmärgi juba 2011. aastal, mil taastuvatest allikatest pärinev energia moodustas lõpptarbimisest 25 protsenti.

Luksemburgi piiratud pindala tõttu leidis Suurhertsogiriik, et enda eesmärkide täitmiseks peavad nad kasutama riikidevahelisi koostöömehhanisme, nagu statistikakaubandus.

Koostöömehhanismid võimaldavad näiteks sõlmida liikmesriikidel leppeid taastuvatest energiaallikatest toodetud energia statistilisteks ülekanneteks ühest liikmesriigist teise. Seetõttu julgustatakse suurema potentsiaaliga riike ületama oma eesmärki, et panustada läbi erinevate koostööde ühisesse 2020 EL-i eesmärki.

Vastavalt sõlmitavale leppele kannab Eesti Vabariik Luksemburgi Suurhertsogiriigi energiastatistikasse üle statistilised taastuvenergia kogused, mis hõlmavad endast kõiki taastuvenergia allikatest toodetud energialiike nagu taastuvelektrienergia, taastuvsoojusenergia ning  taastuvenergia transpordis. Müüdavad on vaid statistilised kogused, mis ületavad Eesti riigi 2020. aasta taastuvenergia eesmärki. Tehinguga müüb Eesti ca ühe kolmandiku EL eesmärke ületavast kogusest.

Lepinguga kantakse Luksemburgi Suurhertsogiriigile üle 2018 - 2020 taastuvenergia statistika kogused, mille eest laekub Eestisse 10,5 miljoni eurot müügitulu. Lisaks on kokku lepitud tingimused, et Luksemburgil oleks võimalik ostetavaid koguseid suurendada. Taastuvenergia statistika müügist saadud vahendid liiguvad riigieelarvesse ning sealt suunatakse tulud süsteemihaldurile sihtotstarbeliselt taastuvenergia toetuste kompenseerimiseks, mis aitavad suurendada taastuvenergia osakaalu ja parandada energiatõhusust.

Veel uudiseid samal teemal

09.07.2020|Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Valitsus katab tarbijatele taastuvelektri toomismahu kasvust tuleneva tariifitõusu

Valitsus otsustas täna erakorralise sissemaksega katta taastuvenergia tariifi suurenemise kulud vabariigi valitsuse reservist mahus 4 miljonit eurot, kuna taastuvenergia tootjate kiire lisandumine ja head tuuleolud suurendasid sel aastal taastuvelektri toodangut ning seeläbi elektritootjatele makstavat toetust.

08.07.2020|Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Eesti teeb ettevalmistusi vesinikuenergia kasutuselevõtuks

Eesti tunnustab täna ilmunud Euroopa Liidu energiasüsteemi integreerimise ja vesiniku strateegiat, mis annavad tõuke üleminekule puhtale energiale ja kliimaneutraalsele majandusele.