Toodete kontaktpunkt ja vastastikune tunnustamine

Toote kontaktpunk annab ettevõtjatele teavet riigisiseste tehniliste normide ja vastastikuse tunnustamise põhimõtte kohaldamise kohta.

Toote kontaktpunkt jagab järgmist teavet:

 • teave vastastikuse tunnustamise põhimõtte ja Euroopa Liidu vastastikuse tunnustamise määruse kohaldamise kohta nende liikmesriigi territooriumil
 • liikmesriigi pädevate asutuste kontaktandmed, mille abil on võimalik pädevate asutustega otse ühendust võtta, sealhulgas andmed asutuste kohta, kes vastutavad nende liikmesriigi territooriumil kohaldatavate riigisiseste tehniliste normide rakendamise järelevalve eest
 • õiguskaitsevahendid ja menetlused, mida saab nende liikmesriigi territooriumil pädevate asutuste ja ettevõtja vahelise vaidluse korral kasutada, sealhulgas Euroopa Liidu siseturu probleemide lahendamise SOLVIT menetlus
 • teave Euroopa Liidu liikmesriikides toodetele kehtestatud riigisiseste tehniliste normide kohta

Toote kontaktpunkt ei võta teabe esitamise eest tasu ja vastab päringutele 15 tööpäeva jooksul.

Eesti toote kontaktpunktiga saate ühendust võtta:

 • E-posti aadressil el.teavitamine [at] mkm.ee või helistades
  (+372) 625 6405
 • Ehitustoodetele on ette nähtud eraldi kontaktpunkt ja sellega saab ühendust võtta e-posti aadressil construction.pcp [at] mkm.ee
 

Kaupade vastastikune tunnustamine


Kaupade vaba liikumise oluline tugitala Euroopa Liidus on vastastikuse tunnustamise põhimõte. See põhimõte pakub ettevõtjatele võimalusi siseneda uutele Euroopa riikide turgudele ilma vajaduseta oma tooteid muuta. Vastastikune tunnustamine soodustab Eesti ettevõtjate piiriülest kaubandust Euroopa Liidu suunal selliste toodete puhul, mille nõuded on Euroopas osaliselt ühtlustatud või sootuks ühtlustamata, näiteks mööbel, väetis, osad ehitustooted.

Liikmesriikide poolt kavandatavad, aga ka juba jõustunud riigisisesed nõuded toodetele asuvad Euroopa Komisjoni tehniliste normide informatsioonisüsteemis TRIS.

Vastastikuse tunnustamise põhimõtte kohaldamiseks on Euroopa Liidus vastu võetud määrus 2019/515. Määrust rakendatakse 2020. aasta 19. aprillist.

See määrus sätestab kauba hindamise korra pädeva asutuse poolt. Pädevale asutusele pannakse kohustus võtta ettevõtjaga viivitamata ühendust ning viia läbi kauba hindamine, kui liikmesriigi asutusel on kahtlusi kauba osas, mida ettevõtja väite kohaselt teises liikmesriigis seaduslikult turustatakse. Määruses sätestatakse menetlus, mida liikmesriikide pädevad asutused peavad järgima selle hindamisel, kas teises liikmesriigis seaduslikult turustatavaid kaupu saab turustada nende territooriumil vastastikuse tunnustamise põhimõtte alusel. Kauba hindamise läbiviimisel kauba suhtes tehtav haldusotsus tehakse ettevõtjale, komisjonile ja teistele liikmesriikidele kättesaadavaks 20 tööpäeva jooksul. Teabe edastamiseks kasutatakse turujärelevalve info- ja teavitussüsteemi ICSMS.

Ettevõtja võib koostada vastastikuse tunnustamise eesmärgil vabatahtliku deklaratsiooni kauba seadusliku turustamise kohta, et näidata sihtliikmesriigi pädevatele asutustele, et kaup või sama liiki kaup on teises liikmesriigis seaduslikult turustatav. Deklaratsiooni vorm on kättesaadav siit:

 

Eesti pädevad asutused
 

Eesti pädevate asutuste kontaktid, link nende veebilehele ja mõned tooted, mis on nende pädevuses:

 • Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet, telefon (+372) 6672000, e-post: info [at] ttja.ee
  • Ehitus, elektriseadmed, gaasiseadmed, surveseadmed, lõhkematerjalid, pürotehnika, metroloogia, koduohutus, raadioseade, tarbijale mõeldud tooted
 • Terviseamet, telefon (+372) 7943500, e-post: kesk [at] terviseamet.ee
  • Meditsiiniseadmed, kosmeetika, tubakas
 • Veeteede Amet, telefon (+372) 6205500, e-post: eva [at] vta.ee
  • Veesõidukid
 • Põllumajandusamet, telefon (+372) 6712602, e-post: pma [at] pma.agri.ee
  • Väetised
 • Keskkonnainspektsioon, telefon (+372) 6962236, e-post: valve [at] kki.ee
  • Keskkonda ohustada võivad tooted
 • Maanteeamet, telefon (+372) 6119300, e-post: info [at] mnt.ee
  • Sõidukid
 • Veterinaar- ja Toiduamet, telefon (+372) 6051710, e-post: vet [at] vet.agri.ee
  • Toit
 • Ravimiamet, telefon (+372) 7374140, e-post: info [at] ravimiamet.ee
  • Ravimid
 • Keskkonnaamet, telefon (+372) 6807438, e-post: info [at] keskkonnaamet.ee
  • Metsakultiveerimismaterjal

 

 

Õiguskaitsevahendid ja menetlused
 

Kui ettevõtja soovib vaidlustada Euroopa Liidu määruse 2019/515 alusel pädeva asutuse poolt tehtud otsust, võib ta vastavalt haldusaktis toodud vaidlustamisviitele esitada otsuse teinud pädevale asutusele vaide.

Ettevõtjal on võimalus pöörduda ka SOLVIT võrgustiku poole.

 • SOLVITi kaudu saavad Euroopa Liidu kodanikud ja ettevõtjad lahendada kohtuväliselt probleeme, mis tekivad, kui teise liikmesriigi ametiasutus ei kohalda Euroopa Liidu siseturu õigusakte õigesti.
 • SOLVITi eesmärk on leida lahendused 10 nädalaga – alates päevast, mil SOLVITi keskus võttis teie probleemi menetlusse riigis, kus probleem tekkis. Juhul, kui SOLVITi kaudu ei õnnestu probleemi lahendada, võib SOLVIT-keskus vastastikuse tunnustamise määruse artikli 8 kohaselt pöörduda Euroopa Komisjoni poole arvamuse saamiseks. Sel juhul pikeneb tähtaeg 45 päeva võrra.

Kaebuse võib esitada elektroonselt või vabas vormis posti või e-posti teel koos asjassepuutuvate dokumentidega.

Teenust pakutakse kõikides Euroopa Liidu liikmesriikides ning Islandil, Norras ja Liechtensteinis.

Eesti SOLVIT keskus

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Siseturuosakond
Suur-Ameerika 1, 10122 Tallinn
Tel: 625 6489, 639 7617
E-post: solvit.eesti [at] mkm.ee

Kui probleemi ei suudeta eelpool nimetatud võimaluste kaudu lahendada, võib otsuse teinud pädeva asutuse vastu esitada kaebuse kohtusse.

Viimati uuendatud: 9. Aprill 2020