Turism

Turism täidab olulist rolli Eesti üldises majandusarengus, kuna turismiturul toimuv on tihedalt seotud teiste majandussektoritega. Turismimajanduse osatähtsus Eesti SKP-s ja tööhõives on kaudseid mõjusid arvestades umbes 8 protsenti ning turism annab olulise panuse ekspordituludesse.


Eesti turismipoliitika põhieesmärk on suurendada Eesti turismi rahvusvahelist konkurentsivõimet ja tagada turismiteenuste ekspordi ning siseturismi arendamisega jätkusuutlik majanduskasv.

Selleks tuleb turismisektoris tegutsejatel:

  • Suurendada Eesti tuntust reisisihina.
  • Mitmekesistada turismitoodete ja -teenuste valikut ning parandada kvaliteeti.
  • Tõsta turismiettevõtjate teadmisi uute ärimudelite rakendamise võimalustest ja teenuste disainist.
  • Tagada põhjaliku ja huviväärse turismiinfo olemasolu ning turismiinfo kättesaadavus kogu külastaja teekonna vältel.
  • Parandada turismi seisukohast olulisi transpordiühendusi.
  • Arendada piirkondlikke turismitooteid.

Turismi arendamine toetab konkurentsivõime kava “Eesti 2020” eesmärkide saavutamist, kasvatades Eesti eksporti, tööhõivet, vähendades noorte tööpuudust ning aidates kaasa rahvusvaheliste transpordiühenduste loomisele. Turismipoliitika peamine elluviija on Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus.

 
 

Kati Kikas

Kaubanduse ja teenuste talituse nõunik

 Telefon: 625 6328
kati.kikas [at] mkm.ee

 

Annika Anton

Majandusarengu osakonna peaspetsialist

 Telefon: 639 7663
annika.anton [at] mkm.ee

 

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium pöörab kõige enam tähelepanu järgmiste turismi arendustegevustele: 

 

Eesti tutvustamine

Eesti turismi rahvusvahelise 
konkurentsivõime tagamiseks on oluline suurendada Eesti tuntust reisisihina
ennekõike Euroopa turgudel.
Vaata lisa Eesti tutvustamise lehelt »

Majutusteenused

Aastas kasutab majutusteenuseid ligi kolm miljonit turisti. Nad ööbivad meie ligi 1600 majutusettevõttes, kus on üle 40 000 voodikoha - enamus Tallinnas.  
Vaata lisa majutusteenuste lehelt »

Reisiettevõtlus

Eestis tegutseb ligi 400 reisiettevõtjat, kellest umbes pooled on reisikorraldajad ja ülejäänud reisibürood, mis vahendavad teiste ettevõtjate pakettreise. 
Vaata lisa reisiettevõtluse lehelt » 

 

Tootearendus

Eesti atraktiivsuse tõstmiseks arendame turismitooteid, rahvusvaheliselt
huvipakkuvaid turismiatraktsioone ning piirkondlikke turismisihtkohti. 
Vaata lisa tootearenduse lehelt »

Turismiinfosüsteem

Turismiinfosüsteem pakub hästi
korrastatud, kliendisõbralikku ja kvaliteetset turismiinfot Eesti turistidele, väliskülastajale
ja ettevõtjatele.  
Vaata lisa turismiinfosüsteemi lehelt »

 

 

Eesti turismi arengukava 2014–2020

 

2020. aastani investeerib riik turismi arendamisesse hinnanguliselt 123 miljonit euroteesmärgiga kasvatada turismisektorit ligi kolmandiku võrra.

Kava peamised strateegilised tegevussuunad on Eesti kui reisisihi tuntuse suurendamine, turismitoodete arendamine, rahvusvaheliselt huvipakkuvate turismiatraktsioonide ning piirkondlikke turismisihtkohtade arendamine.

Eelmise arengukava raames suunati aastatel 2007–2013 turismi arendamisse umbes 200 miljonit eurot. Loodud või uuendatud on palju turismiatraktsioone, näiteks Meremuuseum, Tallinna Teletorn, Maanteemuuseum, AHHAA-keskus Tartus jt.

Arengukava tegevusi finantseeritakse Euroopa Liidu struktuurifondidest ja Eesti riigieelarvest.

 

Euroopa Liidu turismipoliitika

 

Euroopa Liidu turismi konkurentsivõime edendamiseks on Euroopa Komisjon vastu võtnud uue turismi tegevuskava, mis kannab pealkirja "Euroopa kui maailma soosituim turismisihtkoht – uus Euroopa turismi tegevuskava". 

Euroopa Liidu turismipoliitika keskendub neljale eesmärgile:

  • Edendada Euroopa turismisektori konkurentsivõimet.

  • Edendada jätkusuutliku, vastutustundliku ja kvaliteetse turismi arengut.

  • Tõsta Euroopa mainet ja nähtavust säästvate ja kvaliteetsete turismisihtkohtade kogumina.

  • Kasutada turismi arendamiseks Euroopa Liidu finantspoliitikat ja -instrumente senisest tõhusamalt.

 

Viimati uuendatud: 18. Juuni 2019