Teenuste otsing

Siin lehel saad erinevate tunnuste abil otsida erinevate ministeeriumite haldusala teenuseid.

Otsing

10.02.2017
Riigiasutuste paber ja PDF ostuarved digitaliseeritkase ning koos e-arvetega menetletakse ostuarvete haldamise keskkonnas
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
239 105 80.3333 - - -
Regulatsioon Raamatupidamise seadus

10.02.2017
Eesti Teadusagentuur korraldab konkursse kasvatusteaduslike töödele, õpilaste ja üliõpilaste teadustöödele, õpilasleiutajatele ja noortele uurijatele. Samuti korraldab ETAg teadust populariseerivaid üritusi.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
4 197 - - - -

26.03.2019
Era- või juriidilisele isikule võimaluse andmine riigitee maale tehnovõrgu ja -rajatise ehitamiseks
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
2 777 61.5 - - 1440.00h

26.03.2019
Kooskõlastuse ja/või nõusoleku väljastamine ristumiskohtade (mahasõit või ristmik) ehitamiseks.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
2 172 40.5 - - 720.00h
Regulatsioon Ehitusseadustik

26.04.2019
Kõigile Kaitseväe tegevteenistusest väljunud veteranidele ning rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil viibiva tegevväelase perekonnaliikmete kriisinõustamiseks ning info ja abi saamiseks on avatud ööpäevaringne info- ja abitelefon (512 7307).
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
120 - - - -

10.04.2019
Füüsilised ja juriidilised isikud, kes soovivad käidelda teiste isikute poolt tekitatud ja üleantud ohtlikke jäätmeid majandus- või kutsetegevuses.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
55 - - - -
Osaliselt tasuline

11.03.2019
Väljastatakse tunnistus, mis tõendab, et isik on läbinud ohutusnõuniku koolituskursuse ohtlike veoste valdkonnas taseme- või täienduskoolituse kogemust omavas õppeasutuses ja sooritanud eksami.
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
44 - - 1.25h -
Osaliselt tasuline

10.04.2019
Füüsilised ja juriidilised isikud, kes kasutavad oma tegevuses orgaanilisi lahusteid ja kellel on tööstusheite seadusest tulenev kohustus omada vastavat registreerimistõendit.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
5 - - - -

26.04.2019
Spordiseltsid (võistluste avamine/lõpetamine), verekeskus, kirikus kontsert-jumalateenistus, laulupeo rongkäik, omavalitsuste toetamine, Eesti suursaatkonnad välisriikides. Riigipeade visiidid, tseremooniad.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - - -

10.02.2017
Jäätmeseadus sätestab ohtlike jäätmete käitlemise eritingimused. Ohtlike jäätmete veol peab iga saadetisega kaasnema saatekiri. Ohtlike jäätmete saatekirjale saab kanda ka ADR veokirjas nõutud andmed.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - - -

11.03.2019
Õiguse taotlemine avaliku tee kasutamiseks, teekasutustasude tagastamine.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - - -
Osaliselt tasuline

18.04.2019
Teenusega tagatakse Eestis elamiseks ja töötamiseks loa väljastamine, õigustatud isikutele rahvusvaheline kaitse, isiku Eesti kodakondsusesse kuulumise määratlemine.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - - -
Regulatsioon Välismaalaste seadus
Osaliselt tasuline

10.02.2017
Nõustatakse ning toetatakse omavalitsusi ja omavalitsuste koostöögruppe noorsootöö kui avaliku teenuse planeerimisel ja korraldamisel.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - - -

10.02.2017
Igatunnised siseveekogude ja rannikumere veetaseme ja veetemperatuuri andmed
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - - -
Regulatsioon Keskkonnaseire seadus

10.02.2017
Igatunnised vaatlusandmed (õhutemperatuur, õhuniiskus, tuule suund ja kiirus, sademete hulk, õhurõhk, pilvisus ja nähtavus, tuulekülm jne)
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - - -
Regulatsioon Keskkonnaseire seadus

20.11.2017
SA Archimedese poolt elluviidava stipendiumiprogrammi eesmärk on väärtustada õpetajaks õppimist. Taotlemine toimub läbi kõrgkooli ning sihtrühmaks on üliõpilased, kes taotluse esitamise hetkel õpivad Eesti kõrgkoolis õpetajaks või kutseõpetajaks
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - - -
Regulatsioon Stipendiumi juhend

10.02.2017
Eesti Teadusagentuur viib läbi õpilaste uurimistööde juhendamise koolitusi. Koolitus on mõeldud kõikidele aineõpetajatele ning selle käigus käsitletakse uurimistöö etappe ja tutvustatakse Soome mudelit ning analüüsitakse konkursitöid.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - - -

10.02.2017
Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) on üks levinumaid vabal tarkvaral põhinevaid õpikeskkond, mis võimaldab kasutada erinevaid e-õppe vahendeid ja tegevusi (õppematerjalide esitamine, testid, ülesanded, foorumis jpm).
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - - -
Regulatsioon HITSA Moodle

10.02.2017
Haridus ja- Teadusministeerium väljastab koolieelsete lasteasutuste, üldhariduskoolide, kutseõppeasutuste, huvikoolide ja täiskasvanukoolitusasutuste tegevus- ja koolituslubasid.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - - -
Osaliselt tasuline

10.02.2017
Erinevad raamatud, CD-d,DVD-d, VHS-d, e-raamatud, mis aitavad kultuurivaldkonna juhendajate tööd hõlbustada.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - - -
Osaliselt tasuline

10.02.2017
Kutse- ning kõrghariduse õppematerjalide hoiustamine ja kättesaadavaks tegemine
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - - -

10.02.2017
Üldhariduse õppekavadele vastavate õppematerjalide hoiustamine ja kättesaadavaks tegemine. Õppematerjale saab sirvida riikliku õppekava struktuuri alusel või otsida märksõnade, autori nime jt kriteeriumite alusel.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - - -
Regulatsioon Koolielu õppevara

03.05.2019
Eesti sõjamuuseumi tellimusel ja/või temaatikaga seonduvad õppematerjalid
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - - -
Osaliselt tasuline

10.02.2017
Õppeinfosüsteemi pidamise eesmärk on ühtse ja turvalise internetipõhise infokeskkonna võimaldamine haridusasutustele õppetööga seotud informatsiooni haldamiseks.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- 3.46 - - -
Regulatsioon RIHA
Osaliselt tasuline

10.02.2017
Toetatakse erinevaid rohujuure projekte, mis annavad võimaluse noortele oma potentsiaali arendamiseks.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - - -
Regulatsioon Noorsootöö seadus

10.02.2017
Hindade muutuse tõttu raha ostujõud kasvab või kahaneb. Ostujõu kalkulaator võimaldab võrrelda mistahes rahasumma (sissetulek, palk, säästud jne) ostujõudu erinevatel aastatel.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - - -

10.02.2017
Kultuuriväärtusega asjade otsinguvahendiga otsimise aruanne
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - - -

10.02.2017
Kultuuriväärtusega asjade otsinguvahendiga otsimise loa taotlemine
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - - -
EU logos
Arendusprojekt on ellu viidud ja rahastatud Majandus- ja taristuministri käskkirjaga 16.10.15 nr 15-0329 "Toetuse andmine rakendusasutuse tegevusteks avalike teenuste koosvõime loomiseks" kinnitatud "Avalike teenuste koosvõime loomine" programmi raames.