Sa oled siin

Kriisireguleerimine

Siseministeerium töötab välja Eesti kriisireguleerimise ja elutähtsate teenuste toimepidevuse tagamise poliitika ning koordineerib riigis hädaolukordadeks valmistumist.


Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ja haldusala kriisireguleerimise ning riigikaitseliste ülesannete täitmist koordineerib kriisireguleerimise osakond.

 

Järelevalve
 

Ministeeriumi poolt korraldatavate elutähtsate teenuste toimepidevuse üle teostavad järelevalvet:

 • Lennundus- ja merendusosakond 
  Jäämurdetööd ja laevaliikluse korraldamise süsteem
 • Konkurentsiamet 
  Elektrivarustus, gaasivarustus ja vedelkütusega varustamine 
 • Lennuamet 
  Lennuväljad ja aeronavigatsiooniteenus
 • Tarbijakaitse- ja Tehnilise Järelevalve Amet  
  Telefoni-, mobiiltelefoni-, andmeside-, mereraadioside-, kaabellevi-, ringhäälingu ja postivõrk, katkematu side, avaliku raudtee majandamine ning raudteeveoteenus
 

Hädaolukordade lahendamine
 

Hädaolukorra „Ulatuslik küberintsident“ lahendamise juhtimise eest vastutab ministeeriumi haldusalas tegutsev Riigi Infosüsteemi Amet (RIA)Ministri käskkirjaga on moodustatud töörühm, mis koostas vastava hädaolukorra lahendamise plaani ja hoiab seda ajakohasena.

Kõigi ülejäänud hädaolukordade lahendamist juhivad teiste ministeeriumide haldusala asutused, kaasates vastavalt hädaolukorra lahendamise plaanile vajadusel ka Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi haldusala ameteid.

 

Kriisi- ja riigikaitseülesannete komisjon

 

Komisjoni ülesandeks on täita hädaoluolukorra seaduse, riigikaitseseaduse ning teiste õigusaktidega Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile antud kriisireguleerimise ja riigikaitseülesandeid, sealhulgas:

 • Esitada ettepanekuid hädaolukorra lahendamiseks või selle tekkimise vahetu ohu likvideerimiseks
 • Täita komisjoni juhi korraldusi hädaolukorra lahendamisel või selle tekkimise vahetu ohu likvideerimisel
 • Esitada Vabariigi Valitsuse kriisikomisjonile ministeeriumi valitsemisala kriisireguleerimise ülevaateid

 

 • Täita komisjoni juhi korraldusi kõrgendatud kaitsevalmiduse ajaks ministeeriumile ette nähtud riigikaitseülesannete täitmisel
 • Käsitleda vastuvõtva riigi toetuse (Host Nation Support – HNS) osutamisega seotud küsimusi
 • Korraldada kriisikommunikatsiooni
 • Osaleda kriisireguleerimise ja riigikaitse valdkonda reguleerivate õigusaktide ning planeerimisdokumentide väljatöötamisel
 • Osaleda siseriiklike ja rahvusvaheliste kriisireguleerimise ja riigikaitse õppuste ettevalmistamisel ja läbiviimisel

Kriisi- ja riigikaitseülesannete komisjoni moodustamise käskkiri »

 

Viimati uuendatud: 27. Juuni 2019