FinEst Link

Eesti-Soome püsiühenduse tasuvusuuring


Oma rohkem kui 8 miljoni reisija, 1,2 miljoni sõiduki ja kuni 300 000 veoautoga aastas on Soome laht üks tihedaima laevaliiklusega merepiirkondi kogu maailmas. Aastas liigub Tallinna ja Helsingi vahel ligikaudu 30 000 iganädalast pendelrändajat. Erinevate hinnangute järgi võib reisijate arv 10 aastaga kasvada kuni 20 miljonini aastas.

Püsiühenduse visioonist on eksperdid, poliitikud ja avalikkus rääkinud juba enam kui 20 aastat.

FinEst Link projekti eelkäijaks on tasuvusuuringu eeluuringu projekt TALSINKIFIX (rahastatud Euroopa Liidu Läänemere Strateegia seemnerahastu poolt). Tasuvusuuringu eeluuringu tulemusel hinnati Tallinna ja Helsingi vahelise püsiühenduse, Eesti ja Soome vahelise raudteetunneli tasuvust ja vajalikkust ning selgus, et see visioon võib olla majanduslikult tasuv ning tehniliselt võimalik ning anti soovitus teemat lähemalt uurida.

Käesolev FinEst Link projekt keskendub laiemalt Eesti-Soome perspektiivile, Euroopa TEN-T Põhjamere–Balti  koridori potentsiaalile, transpordi tehnoloogia arengule, keskkonnamõjudele ning sotsiaalmajanduslikele mõjudele arenevas kaksiklinna kontseptsioonis.


Püsiühenduse arendamine sillutab teed regionaalse majanduse integreerumisele, kaksiklinna ning kogu piirkonna koostööle, piiriülesele multimodaalsele transpordisüsteemile ja omab suurt mõju CO2 emissiooni vähenemisele.


Eesmärgid

Projekti tulemusena koostatakse eeltingimused ja strateegia eesmärgiga vähendada Tallinna-Helsingi vahelist reisiaega 80 protsenti.


Projekt toetab ja täiendab valdkondi, mida teised sarnased projektid on uurinud ning analüüsib ja hindab püsiühendust. Samuti hinnatakse projekti käigus transpordi arendamise alternatiivseid võimalusi ja infrastruktuuri vajalikkust digitaliseerumise ajastul.

 • Koostatakse põhjalik hinnang/analüüs, mis hõlmab endas nii kõiki transpordiviise, kui ka digitaliseerimise tulevikuperspektiivi ning püsiühenduse (raudteetunneli) pikaajalist tegevuskava poliitiliste otsuste tegemiseks.
 • Analüüsitakse erinevaid mõjusid nii keskkonnale, majandusele kui ka tööjõu liikumisele.
 • Analüüsitakse ja töötatakse välja tunneli ehitamise rahastamismudelid ning juhtimisstruktuur.
 • Antakse väga põhjalik hinnang Soome-Eesti vahelisele transpordiühendusele ning analüüsitakse alternatiivlahendusi.
 

Projekt on jaotatud töögruppidesse:

 

 • WP 1 Juhtimine - projekti tegevuste üldine tehniline ja rahaline korraldamine ja koordineerimine
 • WP 2 Mõjude võrdlev analüüs - püsiühenduse sotsiaalmajanduslik tasuvusuuring, regionaalne ja ruumiline planeerimine, demograafiline analüüs, 0+ perspektiiv
 • WP 3 Majanduslik tasuvusuuring - investeeringukulu hindamine, riskijuhtimine, fiskaalanalüüs, tuleviku transporditehnoloogiate hindamine, tunneli finantseerimise ja juhtimise mudelite analüüs
 • WP 4 Tunneliprojektide võrdlev analüüs ja huvigruppide dialoog - Brenner ja Gothard tunneli võrdlevanalüüs, huvigruppide kaasamine ühise Eesti-Soome liikuvusstrateegia suunas
 • WP 5 Kommunikatsioon - projekti väliskommunikatsioon ja informatsiooni levitamine ning projekti tulemuste propageerimine
 

Projekti tulemused

 

Projekti tulemusi saab vaadelda ainult pikas perspektiivis. Seades eesmärgiks eemaldada kahe riigi vaheline pudelikael Tallinna ja Helsingi vahelise rongitunneli rajamise ning kiire rongiühendusega, väheneb reisijate sõiduaeg 2,5 tunnilt 30 minutile.

Samasugune olukord on ka kaubavedudega, kus kaubavedude mahud on väga suured ja tarneaegade lühendamine annab olulist võitu. Püsiühenduse korral eeldatakse liikluse kasvu kolmekordistumist esimese 10 aastaga (5 miljonilt 15 miljoni sõiduni). Laevaliiklus jääb samale tasemele võrreldes praeguste mahtudega.

FinEst Link projekti üldised eesmärgid on:

 • eemaldada liikuvusega seotud takistused ja suurendada piiriülest tööturgu ning ettevõtete vaba liikumist
 • vähendada transpordi keskkonnamõjusid
 • hinnata Tallinna-Helsingi püsiühenduse kulu, tulu ja mõju, võttes arvesse ka digitaliseerumist transpordis ja liikuvuses
 • analüüsida püsiühendust kui multifunktsionaalset kanalit piiriüleste voogude suurendamiseks
 • hinnata uuenduslikke rahastamise mudeleid transpordi infrastruktuuride arendamiseks
 • luua strateegilise arengu raamistik (nii lühiajalise kui ka pikaajalise perspektiiviga), mis annab võimaluse siduda Eesti ja Soome transpordipoliitika strateegiaid
Helsingi ja Tallinna vaheline liiklus. Allikas: FinEst Link koduleht.Helsingi ja Tallinna vaheline liiklus. Allikas: FinEst Link koduleht.
 
Projekti tulemusel koostatakse Soome-Eesti vahelise püsiühenduse tasuvusuuring koos kõigi vajalike lisauuringutega.
Peale tasuvusuuringu realiseerumist on kahe riigi valitsustel võimalus alustada läbirääkimisi EL-iga rahastusvõimaluste otsimiseks.

Projekt kestab 24 kuud, 1. august 2016.a – 31.juuli 2018.

Projekti viib ellu 6-liikmeline konsortsium, mille juhtpartner on Uusimaa Liit (Soome) ning liikmeteks on peale Eesti Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi veel Tallinna linn, Helsingi linn, Harju Maavalitsus ja Soome Transpordi Agentuur.

Projekti kogueelarve on 1 298 383 eurot, millest Majandus-ja Kommunikatsiooniministeeriumi osa on 204 500 eurot.

85 protsenti kaetakse välistoetusest, s.t. Interreg Kesk-Läänemere programmi toetusest ja 15 protsenti on riiklik kaasfinantseering.
 

 

Projekti koostööpartnerid: 

 

Kontakt:
 

Eva Killar
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi projektikoordinaator

 Telefon: 625 6485
eva.unt [at] mkm.ee ( )

 

 

Viimati uuendatud: 26. Mai 2020