Visioon ja tööplaan

Reaalajamajanduse põhieesmärgi saavutamiseks on seatud kolm järgmist valdkondade ülest tegevussuunda:

RTE tehniliste võimaluste loomine

Tegevussuuna eesmärgiks on tõsta ettevõtlusandmete kvaliteeti ja kättesaadavust ning võimaldada nende reaalajas vahetamist erinevate osapoolte vahelises suhtluses läbi andmete semantilise analüüsi, struktureerimise ja standardiseerimise ning sobivate andmevahetuskanalite kasutamise.

RTE kasutusele võtmise reguleerimine ja toetamine era- ja avaliku sektori koostöös

Tegevussuuna eesmärgiks on reguleerida ja toetada era- ja avalikku sektorit RTE lahenduste kasutusele võtmisel ja juurutamisel.

Piiriülene koostöö Läänemere piirkonnas ja Euroopa Liidu tasemel

Tegevussuuna eesmärgiks on jätkata aktiivset piiriülest koostööd Läänemere piirkonnas, Põhjamaadega ja üldisemalt Euroopa Liidu tasemel, et liikuda ühiselt RTE-le ülemineku suunas.


 

Alameesmärgid

 

Nimetatud tegevussuunad baseeruvad valdkondade üleselt ühistele strateegilistele alameesmärkidele, mis on kooskõlas Põhjamaade RTE projekti tulemusel loodud tegevuskavaga.

 

  • E-arvete laialdane kasutuselevõtt ettevõtete vahelistes tehingutes (2023)
  • E-kviitungite laialdane kasutuselevõtt (2025)
  • Andmepõhisele aruandlusele üleminek (sh eelistatult XBRL GL standardi kasutamine) (2025)
  • E-veoselehtede laialdane kasutuselevõtt (2025)
  • Standardiseeritud digitaalsete toote ja teenuse koodide, informatsiooni ja kataloogide kasutuselevõtt (2027)
  • Reaalajas ja nõusoleku alusel ettevõtte ajakohaste andmete jagamine kolmandatele osapooltele (2027)
  • RTE kontseptsiooni piloteerimine ja rakendamine uute lahenduste kasutusele võtmiseks (2027)
  • Aktiivne rahvusvaheline koostöö liikmesriikidega (sh Läänemere Strateegia raames projektide elluviimine ja seadusloome harmoniseerimine), eelkõige Läänemere riikide ja Põhjamaadega (2027)

Foto: Toolbox Estonia

Alameesmärkide ja nendele seatud eeldatavate tähtaegade suhtes ollakse paindlikud. Iga järgneva aasta tööplaan ja tegevused vaadatakse üle ja täiendatakse tegevusaastale eelneval aastal vastavalt majanduse ja ühiskonna olukorrale RTE-le ülemineku suhtes.

Tööplaani regulaarne läbivaatus ja täiendamine ajas loob võimaluse olla järgmiste planeeritavate tegevuste osas ja majandusolukorrale vastavalt paindlik ning võtta vastu ajakohaseid otsuseid parimate tulemusteni jõudmiseks.

Lisainfo

 

Täname kõiki ettevõtjaid, erialaliite, ministeeriumeid, nende haldusalasse kuuluvaid asutusi ja reaalajamajanduse entusiaste panuse eest aktiivselt ideede, kommentaaride ja täiendustega kaasa tulemast.


 
Viimati uuendatud: 28. Oktoober 2020